Privacyverklaring

Boekhouden met Menno respecteert de privacy van de bezoekers op haar website. Vanwege de volledige transparantie met de klanten van Boekhouden met Menno is er een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Mocht deze privacyverklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de privacyverklaring van Boekhouden met Menno op deze pagina.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Boekhouden met Menno kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boekhouden met Menno, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/ inschrijfformulier op de website aan Boekhouden met Menno verstrekt. Boekhouden met Menno kan de volgende persoonsgegevens verwerken klanten:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Gezinssituatie
 • Inkomensgegevens
 • Vermogen
 • Financiële uitgaves
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt op bijvoorbeeld door te corresponderen via de e-mail of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen persoonsgegevens verzameld die niet anoniem zijn zonder overeenkomst. Wel worden er bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens gevraagd indien daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

Gegevensverwerking

Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, is het duidelijk voor betrokkene aan wie de gegevens worden verstrekt (doordat het duidelijk is dat betrokkene zich op de website van Boekhouden met Menno bevindt of doordat verantwoordelijke haar identiteit kenbaar maakt) en wat het doel is van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent).

Gegevens die door u verstrekt worden bij het invullen van een contactformulier worden door u bevestigd zodra u op de ‘verzend’ button klikt. U geeft daarmee toestemming voor het verwerken van uw gegevens op de wijze zoals verder in dit reglement wordt aangegeven.

Gegevens die door u verstrekt worden bij het invullen van een inschrijfformulier worden door u bevestigd door op de bevestigingsbutton te klikken.

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

Waarom Boekhouden met Menno gegevens nodig heeft

 • Voor de dienstverlening: administratie verwerken
 • Voor de dienstverlening: belastingaangifte
 • Voor de dienstverlening: faciliteiten
 • Voor de dienstverlening: boekhoudprogramma
 • Communicatie met klanten

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij welke door middel van de algemene voorwaarden de privacy waarborgt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Boekhouden met Menno verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij wie de pravacy waarborgt door middel van de algemene voorwaarden heeft afgesloten.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de site te laten werken. Bijvoorbeeld als je inlogt op je gebruikersaccount. Door permanente cookies kunnen we ervoor zorgen dat u bepaalde acties niet steeds opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sessie cookies worden bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. We onthouden deze sessie cookies alleen om tijdens een bezoek e.e.a. af te stemmen op uw voorkeuren.

Analytische cookies

Boekhouden met Menno maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Boekhouden met Menno bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet. De alsnog verkregen informatie wordt, geanonimiseerd en met inbegrip van een deel van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Boekhouden met Menno te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Boekhouden met Menno heeft hier geen invloed op.

Boekhouden met Menno heeft Google geen toestemming gegeven om via Boekhouden met Menno verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaart Boekhouden met Menno gegevens

Boekhouden met Menno bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen word voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt deze wettelijke bewaartermijn (financiële administratie 7 jaar) gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen met anderen

Boekhouden met Menno verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (u wordt dan vooraf geïnformeerd hierover), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden alleen gedeeld aan derden partijen als dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de diensten. Denk hierbij aan het verzorgen van de (financiële) administratie, het verzorgen van de website, het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Boekhouden met Menno geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft..

Boekhouden met Menno verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Boekhouden met Menno zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren. Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie mag worden verzonden. Indien u functionele cookies uitschakelt zullen een aantal functies op de website niet meer werken (zoals inloggen) .

Beveiligen

Boekhouden met Menno neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boekhouden met Menno maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Boekhouden met Menno neemt in ieder geval de volgende, doch niet uitsluitend, maatregelen (deze opsomming is niet limitatief):

 • Er wordt gewerkt met een computer waarop een goede firewall, virusscanner en malware software draait (KPN veilig)
 • Er worden periodiek back-ups gemaakt van computerbestanden
 • Back up software van derde partijen die gegevens verwerken, afgesproken middels algemene voorwaarden
 • Mobiele devices zijn met wachtwoorden en toegangsrestrictie beveiligd

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:

 • Boekhouden met Menno heeft geen werknemers
 • Gegevens welke op een computer worden bewaard zijn afgesloten met een wachtwoord
 • Papieren dossiers zitten in een gesloten kast

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boekhouden met Menno verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boekhouden met Menno op via

Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Boekhouden met Menno, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement. Hieronder staat informatie over de wet bescherming persoonsgegevens

 • tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/
 • tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): http:// privacy-regulation.eu/nl/index.htm
 • de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: cbpweb.nl