Disclaimer

Op het gebruik van de website boekhoudenmetmenno.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruikt te maken van deze website, wordt geacht dat u kennis heeft genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boekhouden met Menno is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boekhouden met Menno. Boekhouden met Menno heeft alle tekst en foto’s zelf gemaakt of heeft toestemming gekregen om te publiceren.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boekhouden met Menno te mogen claimen of te veronderstellen.

Boekhouden met Menno streeft naar een zo actueel mogelijke website. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Boekhouden met Menno niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Alle informatie op deze website is in algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Om die reden kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

E-mail

Op deze website staan contactformulieren en een e-mailadres. Boekhouden met Menno kan niet garanderen dat verstuurde contactformulieren of e-mails worden ontvangen of tijdig verwerkt. Ook kan de veiligheid niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zelf geen directe maatregelen te nemen accepteert u deze risico’s.

Hyperlinks

Op de website Boekhouden met Menno kunnen hyperlinks staan die verwijzen naar een derde websites. Boekhouden met Menno heeft geen invloed op de inhoudt van deze website en aanvaardt om die reden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op derde websites staan.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Boekhouden met Menno op deze pagina.